Terma & Syarat

1. Keperluan Perundangan
1.1 Anda hanya boleh menggunakan Casino Online dan / atau Laman Web jika anda berumur undang-undang yang ditetapkan oleh undang-undang negara di mana anda tinggal.
1.2 Anda tidak boleh menggunakan Casino Online dan / atau Laman Web jika anda berada di bawah 18 tahun dalam mana-mana keadaan.
1.3 Sesetengah bidang kuasa undang-undang telah tidak ditangani kesahihan perjudian dalam talian dan lain-lain telah dibuat khusus perjudian dalam talian haram. Kami tidak berniat bahawa sesiapa perlu menggunakan Casino Online dan / atau Laman Web tersebut jika penggunaan sedemikian adalah menyalahi undang-undang . Ketersediaan Casino Online dan / atau Laman Web tersebut tidak bermaksud satu tawaran atau jemputan oleh kami untuk menggunakan Casino Online di mana-mana negara di mana penggunaan itu adalah haram. Penggunaan Casino Online adalah tidak sah di mana sahaja dilarang oleh mana-mana undang-undang. Anda menerima tanggungjawab untuk menentukan sama ada penggunaan Casino Online adalah undang-undang di negara ini di mana anda tinggal.


2. Lesen Penggunaan Perisian
2.1 Anda Tidak Dibenarkan Untuk :
2.1.1 Memasang atau beban perisian ke pelayan peranti rangkaian yang lain atau mengambil langkah-langkah lain untuk membuat Perisian yang ada melalui apa-apa bentuk papan buletin , perkhidmatan dalam talian atau jauh dail masuk atau rangkaian untuk mana-mana orang lain;
2.1.2 Sub -lesen, menyerahhakkan, sewa, pajakan , pinjaman, pemindahan atau salinan ( kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata di tempat lain dalam perjanjian ini) , lesen anda untuk menggunakan Perisian atau membuat atau pengedaran salinan Perisian;
2.1.3 translate, kejuruteraan berbalik, menyusun semula, menyahpasang, mengubah suai , mencipta kerja terbitan berasaskan , atau mengubah suai Perisian;
2.1.4 masuk, akses atau percubaan untuk memasuki atau akses atau sebaliknya memintas sistem keselamatan kami atau campur tangan dalam apa-apa cara (termasuk tetapi tidak terhad kepada , robot dan peranti yang serupa ) dengan Casino Online atau Laman Web atau percubaan untuk membuat apa-apa perubahan kepada Perisian dan / atau mana-mana ciri-ciri atau komponennya .
2.2 Anda tidak memiliki Perisian. Perisian ini dimiliki dan adalah milik eksklusif pemberi lesen , perisian syarikat pembekal pihak ketiga, ( yang "Pembekal Perisian"). Perisian dan dokumentasi yang disertakan yang telah dilesenkan kepada kita produk proprietare Pembekal Perisian dan dilindungi sepanjang dunia oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan Perisian yang tidak memberi hak milik anda mana-mana hak harta intelek di dalam Perisian. Perjanjian ini hanya terdapat di dalam pemberian lesen untuk menggunakan Perisian ini.
2.3 PERISIAN INI DISEDIAKAN SEBAGAIMANA ADA TANPA SEBARANG WARANTI, SYARAT, PENGUSAHAAN ATAU PERWAKILAN , YANG NYATA ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA . KAMI DENGAN INI TIDAK TERMASUK SEMUA TERSIRAT KETENTUAN DAN JAMINAN (TERMASUK APA-APA KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI MEMUASKAN DAN KESESUAIAN UNTUK SEBARANG TUJUAN TERTENTU) . KAMI MEMBERI JAMINAN BAHAWA PERISIAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA .
2.6 Perisian ini mungkin termasuk maklumat sulit yang rahsia dan berharga kepada Pembekal Perisian dan / atau kami. Anda tidak berhak untuk menggunakan atau mendedahkan maklumat sulit selain daripada tegas mengikut syarat-syarat perjanjian ini


3. Tanggungjawab Ahli
3.1 Kami tidak membuat sebarang representasi atau waranti berkenaan dengan kesahihan atau sebaliknya mengakses dan penggunaan Casino Online di negara tempat tinggal anda dan ia adalah semata-mata bertanggungjawab untuk menentukan sama ada apa-apa mengakses dan penggunaan Casino Online oleh anda adalah undang-undang. Kami seterusnya mewajarkan dalam hal itu bahawa ia tidak berhasrat untuk membolehkan anda melanggar mana-mana undang-undang.
3.2 Anda tidak boleh memindahkan apa-apa cara jua hak-hak anda di bawah perjanjian ini tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu.
3.3 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua cukai , fi dan kos lain yang bersampingan dengan dan yang timbul dari kemenangan yang disebabkan daripada penggunaan Casino Online.
3.4 Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk memaklumkan kepada kami apa-apa perubahan kepada butir-butir pendaftaran
3.5 Anda mengakui bahawa penjana nombor rawak kami akan menentukan hasil daripada permainan dimainkan di kasino dalam talian dan anda menerima hasil semua permainan tersebut. Anda selanjutnya bersetuju bahawa sekiranya berlaku percanggahan pendapat di antara hasil yang muncul pada Perisian dan pelayan permainan , hasilnya yang muncul pada pelayan permainan akan diguna pakai dan anda mengakui dan bersetuju bahawa rekod kami akan menjadi pihak berkuasa akhir dalam menentukan terma dan hal keadaan penyertaan anda dalam aktiviti perjudian Casino Online.
3.6 Anda diterima yang anda menyedari sepenuhnya prosedur Permainan Peniaga Live di bawah.
3.6.1 Jika kad ditunjukkan dan anda tidak melihat jumlah taruhan, ini bermakna pertaruhan yang tidak berjaya telah dibuat. Ia mungkin disebabkan oleh meletakkan taruhan terlalu lewat atau tidak diterima kerana rangkaian internet.
3.6.2 Apabila peniaga itu sengaja drawed keluar dua kad pada masa yang sama atau perintah kad yang tidak betul diimbas yang seterusnya mempengaruhi keputusan permainan, tangan ini oleh itu dibatalkan dan pertaruhan adalah balik.
3.6.3 Jika kad tidak betul diletakkan tanpa pengimbasan kesilapan, ia akan disusun semula oleh peniaga atau penyelia Pit mengikut perintah urusan yang betul dan permainan tersebut diangkap sah .
3.6.4 Jika kad adalah tidak betul mengimbas lebih dari sekali, tangan ini oleh itu dibatalkan dan pertaruhan adalah balik.
3.6.5 Jika kad yang telah diimbas tetapi tidak menunjukkan pada skrin, yang menyebabkan kad seterusnya yang perlu diletakkan dengan tidak betul , permainan ini dibatalkan dan pertaruhan adalah balik.
3.6.6 Anda tidak akan melakukan apa-apa tindakan atau mempamerkan apa-apa tingkah laku yang merosakkan reputasi kami atau pembekal perisian atau mana-mana pembekal perkhidmatan lain yang berkaitan.


4. Keselamatan
4.1 Kami hanya membenarkan akses ke bermain permainan di Casino Online melalui rangkaian terjamin menggunakan penyulitan nama pengguna dan kata laluan. Anda tidak boleh bermain permainan di Casino Online tanpa lulus login keselamatan pelanggan kami.
4.3 Anda mesti menyimpan Nama Pengguna dan Kata Laluan anda secara rahsia dan tidak mendedahkan kepada pihak lain. Anda hendaklah bertanggungjawab bagi semua urusniaga yang dijalankan berhubung dengan Akaun pemain anda menggunakan Kata Laluan anda. Sesiapa yang mengenal pasti diri sendiri dengan memasukkan Nama pengguna yang betul dan Kata Laluan dianggap sebagai pemegang akaun dan oleh itu semua urus niaga menganggap sebagai sah .
4.4 Anda tidak harus cuba untuk mengakses laman web dengan pihak ketiga Nama pengguna dan Kata Laluan atau berniat untuk bertukar-tukar dengan ahli-ahli lain creditential log masuk.


5. Permainan
5.1 Semua peraturan permainan akan mengikut peraturan tapak rakan kongsi kami. Sekiranya berlaku pertikaian, aduan akan dikemukakan kepada sokongan rakan-rakan. Kami berhak untuk mengikuti rakan kongsi keputusan muktamad.
5.2 Rakan-rakan kami berhak untuk membatalkan , enggan dan menolak mana-mana pertaruhan yang diletakkan oleh pelanggan yang disyaki di bawah normal / teratur pertaruhan keadaan atau penggunaan sebenar kecerdasan buatan ( bots ) tanpa notis terlebih dahulu.

5.3 Bayaran maksimum untuk Mix Parlay dan Correct Score adalah terhad kepada RM 30,000 setiap ahli
5.4 Bayaran maksimum untuk permainan slot adalah terhad kepada RM 100,000 setiap ahli untuk 1 produk6. Waranti dan Representasi anda
6.1 anda bertindak bagi pihak anda sendiri ;
6.2 anda tidak dihadkan oleh keupayaan undang-undang terhad;
6.3 anda tidak diklasifikasikan sebagai penjudi kompulsif ;
6.4 semua maklumat yang anda berikan atau telah diberikan dalam proses mendaftar Witt yang Casino Online adalah tepat dan bahawa anda akan terus mengemaskini butir-butir itu sekiranya terdapat sebarang perubahan.
6.5 anda tidak di bawah umur sama ada ( i) 18; atau ( ii) umur di mana aktiviti perjudian adalah undang-undang di bawah undang-undang bidang kuasa yang terpakai kepada anda , mana yang lebih besar ;
6.6 anda tidak salah satu daripada kami pegawai, pengarah, pekerja , perunding atau ejen salah satu gabungannya atau anak-anak syarikat kami, atau pembekal atau vendor, dan anda tidak mana-mana saudara-mara mereka juga ( bagi tujuan fasal ini , istilah cara saudara pasangan , rakan kongsi, ibu bapa, anak atau adik-beradik ). Dalam mana-mana peristiwa yang anda telah melanggar larangan ini , antara lain tindakan yang akan diambil terhadap anda, anda tidak akan layak untuk sebarang penarikan balik kemenangan anda ;
6.7 anda belum pernah mengadakan Akaun pemain yang digantung atau ditamatkan sama ada oleh kami atau oleh mana-mana pengendali permainan dalam talian lain, dikenakan apa-apa wang kembali melalui Akaun Player atau mengekalkan Akaun pemain semasa
6.8 dalam membuka Akaun pemain anda tidak akan memberikan apa-apa maklumat atau membuat apa-apa pernyataan kepada kami yang tidak benar , palsu , tidak betul atau mengelirukan.


7. Tempahan Hak Asasi
7.1 Kami mempunyai , mengikut budi bicara kami , hak untuk :
7.1.1 enggan mendaftarkan mana-mana pemohon untuk pendaftaran di Laman Web atau Casino Online ;
7.1.2 menolak apa-apa taruhan di Casino Online ;
7.1.3 perubahan, menggantung, membuang, mengubah atau menambah mana-mana permainan atau kejohanan di Casino Online.
7.2 Kami berhak untuk membuat pertanyaan mengenai anda , termasuk cek kredit, dengan kredit pihak ketiga dan institusi kewangan, mengikut maklumat yang telah anda berikan kami .
7.3 Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian mengenai taruhan atau kemenangan, keputusan kami adalah muktamad dan mengikat.
7.4 Kami boleh pada bila-bila masa mendedahkan maklumat peribadi tertentu anda kepada pihak ketiga menurut dengan Dasar Privasi kami seperti yang dibentangkan di laman web kami.
7.5 Kami boleh pada bila-bila masa mendedahkan maklumat peribadi tertentu anda kepada pihak ketiga menurut dengan Dasar Privasi kami seperti yang dibentangkan di laman web kami.
7.6 Kami boleh pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu untuk menamatkan penggunaan anda dari Casino Online dan menghalang Akaun pemain anda jika menganggap bahawa anda melanggar mana-mana terma dan peruntukan-peruntukan Perjanjian ini atau anda dianggap bertindak secara tidak sah.
7.7 Kami berhak untuk memindahkan, menyerahkan, mengeluarkan lesen atau menyandarkan Perjanjian ini , secara keseluruhan atau sebahagiannya, kepada mana-mana orang tanpa notis dan anda akan dianggap untuk mengizinkan penyerahhakan


8. Jangka Perjanjian
8.1 Perjanjian ini adalah berkesan dari saat penerimaan dengan klik pada butang Saya bersetuju , dan hendaklah terus berkuat kuasa selama-lamanya melainkan jika ditamatkan . Bagi mengelakkan keraguan, adalah dipersetujui bahawa anda terikat dengan Perjanjian ini jika anda menggunakan Casino Online atau Laman Web atau Perisian dalam apa jua cara , termasuk, tetapi tidak terhad kepada , memulakan atau membuat deposit melalui Akaun anda, melalui anda ejen atau mengemukakan maklumat deposit anda kepada kami.

9. Notis
9.1 Anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami dalam suatu bentuk elektronik . Komunikasi elektronik boleh dipaparkan di halaman dalam Laman Web dan / atau fail mesej / bantuan permohonan pelanggan anda, dan / atau dihantar ke alamat e -mel anda. Semua komunikasi sama ada dalam format elektronik atau kertas akan dianggap berada di dalam " menulis " dan telah diterima tidak lewat daripada lima hari bekerja selepas menghantar atau penyebaran , sama ada atau tidak anda telah menerima atau diambil semula Komunikasi . Kami mempunyai hak , tetapi tidak mempunyai obligasi , untuk menyediakan komunikasi dalam format kertas.
9.2 Apa-apa notis yang perlu diberikan secara bertulis kepada kami atau mana-mana soalan-soalan mengenai Perjanjian ini hendaklah dialamatkan untuk menghubungi maklumat yang disiarkan melalui laman web kami.


10. Terma dan Promosi tambahan
10.1 promosi ini ditawarkan untuk pemain tulen sahaja.
10.2 Semua menarik pertaruhan , pertaruhan tidak sah , pertaruhan dibuat di kedua-dua hasil dan pertaruhan di bawah HK kemungkinan 0.5 tidak diambil dalam pengiraan perolehan. Keperluan jumlah dagangan daripada bonus deposit ini juga adalah untuk ditolak daripada ahli jumlah pegangan dalam Sukan tunai kembali pengiraan.
10.3 Apa-apa pertaruhan diletakkan di atas kedua-dua pihak tidak akan diambil ke dalam pengiraan atau mengira ke arah mana-mana keperluan perolehan.
10.4 Jumlah dagangan adalah jumlah pertaruhan sebenar anda telah membuat termasuk kemenangan dan jumlah pertaruhan permainan kerugian kecuali permainan Cabutan seperti PERMAINAN TIE di Baccarat atau apa-apa keputusan di mana hasilnya adalah sama dengan sifar.
10.5 Kami berhak untuk menolak sebarang menarik balik dan menetapkan semula perolehan jika ahli didapati untuk meningkatkan perolehan dalam cara yang tidak normal.
10.6 Ahli hendaklah memenuhi syarat kenaikan pangkat seperti yang digariskan dalam terma dan syarat-syarat sebelum membuat pengeluaran .
10.7 Sekiranya berlaku pertikaian, semua keputusan yang dibuat oleh syarikat kami adalah adalah muktamad.